• ورود
  • ENG
  • Search

مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 

 نام و نام خانوادگی :زین العابدین تمایل

 

 سمت :مدیر اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه 


آمار بازدید
دی ان ان