• ورود
  • ENG
  • Search

Text/HTML

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کلیه ارائه خدمات کشتارگاه به صورت اجاره (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - اجاره محل در نظر گرفته شد برای طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان تره بار - (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی از قطعات ریما، شورا، دانشگر، فرهنگیان و رسالت (1400/11/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات گرمخانه شهرداری - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 13 قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره بخش چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری شهرداری منطقه 3 - (1400/10/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر دوطبقه با مصالح - (1400/10/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه شماره 26 از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میوه و تره بار - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره محل جمع آوری و اخذ حق ورودیه و توقف وسائط نقلیه وارده به میدان میوه وتره بار - (1400/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری و اقع در خیابان شهید مدنی 2(1400/9/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش زمین (1400/9/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان میوه و تره بار (1400/9/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری (1400/9/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک (1400/9/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز (1400/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 69 نفر نیروی انسانی (1400/8/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده (1400/8/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه مکانیکی واقع در پایانه (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری (1400/8/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده  (1400/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه سیب زمینی فروشی جنب آجیلی (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری (1400/8/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ زمین در خیابان مولوی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - بکارگیری تعداد 130 نفر نیروی شرکتی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 23 نفر نیروی انسانی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر دوطبقه (1400/8/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات اجرای اسکلت ساختمان آتش نشانی البرز (1400/8/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری (1400/8/19)

 

سامانه ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) راهکار کلیدی جهت افزایش بهره وری، شفافیت معاملات و کاهش هزینه های غیر ضروری در شهرداری ارومیه

 

لینک سامانه ستاد: Setadiran.ir

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سند راهنمای کاربر

سند راهنمای ورود متمرکز کاربران

 

 

آمار بازدید
دی ان ان