مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات (قهرمان نصیری)

مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

     

 نام و نام خانوادگی :مجتبی مهرجو

 

 سمت :مدیر اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه 

 

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان