مدیر استاندارد و کیفیت (خانم عذرا جعفرزاده)

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان