• پرتال قدیم

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

Text/HTML

 نام و نام خانوادگی : علی شایگان

try to be succesful by your own skill..
 

علی شایگان

سمت

رئیس سازمان

ارتباط با سازمان
تلفن : ۰۴۴۳۳۴۸۰۸۵۹

نام: سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری اروميه

معرفی کوتاه

سازمان پاركها و فضای سبز اروميه در سال 1374در قالب "سازمان "با هدف توسعه و نگهداری فضاي سبز شهری و نيز ازتقاء فرهنگ زيست محيطی ايجاد و وظايف مصوب و قانوني اين سازمان برابر اساسنامه عبارتست از حفظ و نگهداری امور تمامی پاركها ، بلوارها ، ميادين و فضاهاي سبز  واقع در حريم شهر اروميه اعم از حاشيه خيابانها ، جنگلها ، كمربند سبز ، و نيز انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط با مسائل فضای سبز و برنامه ريزی جهت گسترش اين امر و ارائه خط مشی های اساسي و بنيادی ، طرح توسعه فضای سبز شهری متناسب با طرح های پيشنهادی از سوي شهرداری محترم و منطبق بر طرح تفضيلی می باشد .و در اين راستا وسعت فضای سبز تحت پوشش اين سازمان در سال 1389 ، 3969035 متر مربع مي باشد .همچنين افزايش سرانه فضای سبز متناسب با امكانات و با توجه به آلودگی شهر و نيز متعادل نمودن پراكنش فضاي سبز متناسب با جمعيت شهری از برنامه های  راهبردی سازمان بوده كه توسط واحدهای اجرائی سازمان دنبال ميگردد . واحد های اجرائی شامل واحدهای فضای سبز و نيز واحدهاي خدماتی  می باشد كه واحدهای فضای سبز خود شامل مناطق 4 گانه فضای سبز و نيز واحدهای ديگر شامل جنگلها ، حفظ نباتات ،  تاسيسات ، حفظ و گسترش ، امانی ، آبياری و مجتمع های توليد گل و نهال مي باشد .واحدهای ديگر اين سازمان شامل امورمالی ، امور اداری ،اتوماسيون ،دبيرخانه، آموزش و طراحی منظر  ، اداره توسعه ، پزوهش، اداره نظارت بر حفظ و نگهداری، املاك و حقوقی ، روابط عمومی ، حراست ، معاونت پشتيبانی و معاونت اجرايی مي باشد.

آدرس مناطق فضای سبز با شماره تماس مسولین:

منطقه یک : پارک ملت ، آرش همایی ۰۹۱۴۲۶۶۹۷۹۲

منطقه ۲ : پارک ساعت ، سعید یکانی ۰۹۱۴۳۴۹۷۱۴۵

منطقه ۳ : پارک استقلال ، مسعود تاروردیلو ۰۹۱۴۱۸۶۴۱۰۱

منطقه ۴ : پارک گلدیس ، علیرضا عبدیلی ۰۹۱۴۱۴۵۲۷۹۱

منطقه۵ : پل قویون ، امین الهی ۰۹۱۴۳۴۹۱۶۳۱

جنگلها : پارک جنگلی شیخ تپه،  حسن یساقی ۰۹۱۴۳۴۷.۵۳۶

تولیدات گل و گیاه : جواد حضرتپور ۰۹۱۴۳۴۹۷۸۵۱

آدرس دقیق : خیابان کاشانی خیابان پرهیزگار سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه

شماره داخلی تلفن خانه ۵۸۰۰ و داخلی روابط عمومی ۵۸۱۶

آدرس معاونت زیباسازی خیابان نور زیباسازی با شماره تماس ۳۲۷۸۶۴۹

04433457759 تلفنخانه

۳۳۴۴۱۴۴۰ روابط عمومی

آدرس نهالستان حاجی پیرلو کمربندی آخر خیابان محمدی نهالستان حاج پیرلو

آدرس نهالستان دیگاله : خیابان گلستان روبروی باغ گردو نهالستان دیگاله

دی ان ان