• پرتال قدیم

معاون شهرسازی و معماری

try to be succesful by your own skill..
سرپرست معاونت
 

رضا مشهدی کشتیبان

سمت

سرپرست معاونت

ارتباط با سازمان
تلفن : ۳۳۴۸۷۲۰۰

 

معاونت شهرسازی و معماری

با افزایش روز افزون جمعیت شهری و گسترش شهرها و در نتیجه فزونی مسائل شهری و پیچیده تر شدن آنها، برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت، طراحی، اقدام به ساخت، بهره برداری و ارزیابی برنامه ها و طرح های عمرانی و خدماتی شهری که طیف وسیعی از دستگاه ها را به خود درگیر کرده است با مشکل مواجه ساخته است. بی شک برای حل و هدایت ماهرانه امور فوق، یعنی برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر پژوهش، تحقیق و مطالعه را امری ضروری و حیاتی جلوه می سازد با این وجود، پژوهش در جامعه ما امری غریب است و پژوهش های حوزه های خاص از جمله پژوهش های شهری امری غریب و مهجورتر. زمانی که به مقایسه کشور ها از جهت نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص ملی بپردازیم این موضوع بیشتر خود را نشان می دهد و متوجه می شویم که جایگاه پژوهش های شهری چقدر کم رنگ و سست است.

بی شک مطالعات و پژوهش در رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه نقش بسزایی دارد. توسعه اقتصادی،اجتماعی، کالبدی زمانی تحقق می یابد که بر مبنای یافته های پژوهشی علمی، برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت مجموعه پیش رود.

شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری:

- بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

- نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصاح طرح های اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

- تهیه طرح های راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر ارومیه و هسته های جمعیتی اطراف شهر

- برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی

- برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور زیباسازی شهر ارومیه با اولویت معماری سنتی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

دبیرخانه کمیسیون ماده صد:

-انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

-برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

-شرکت در جلسات کمیسیونها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم

-بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی

-حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

-ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها:

-برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

-ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود

-نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

-برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

-نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

-اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب

-اقدام در تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

-اقدام در تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرحهای شهرسازی

-تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذی صلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

-صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

-نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المانها و احجام شهری

-نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

مدیریت طرحهای توسعه شهری:

- نظارت و کنترل برروند تهیه طرحهای راهبردی طراحی شهر ی شهرسازی ومعماری درحوزه ومناطق

- برنامه ریزیلازم به منظور حفظ وحدت  رویه درمناطق شهرداری وسایر سازمانهای ذیربط

- نظارت ومدیریت بر اجرایماه 99 قانون شهرداریهاوبندها وتبصره های ذیل آن

- تدوین وپیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر بر اساس ماده99 قانونشهرداریها وسندهای طرحهای جامع وتفضیلی شهر

- نظارت برنحوه استفاده از اراضی داخل محدوه وحریم شهروتفکیک آ نها

- تهیه طرحهای مطالعاتی تفضیلی ازطریق مهندسین مشاور ذیصلاح باهماهنگی مراجع ذیربط

- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر واصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یاسایر واحدها وسازمانهای تابعه شهرداری

- صدور بخشنامه ودستور العملهای مربوطه به ضوابط ومعیارها ی طراحی شهریومعماری

- بررسی طرحهای تفضیلی شهری وتهیه وتنظیم لوایح وپیشنهادات به منظورتصویب طرحهای تفضیلی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

دبیرخانه کمیسیون ماده صد:

-انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

-برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

-شرکت در جلسات کمیسیونها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم

-بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی

-حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

-ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها:

-برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

-ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود

-نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

-برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

-نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

-اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب

-اقدام در تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

-اقدام در تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرحهای شهرسازی

-تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذی صلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

-صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

-نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المانها و احجام شهری

-نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

مدیریت طرحهای توسعه شهری:

- نظارت و کنترل برروند تهیه طرحهای راهبردی طراحی شهر ی شهرسازی ومعماری درحوزه ومناطق

- برنامه ریزیلازم به منظور حفظ وحدت  رویه درمناطق شهرداری وسایر سازمانهای ذیربط

- نظارت ومدیریت بر اجرایماه 99 قانون شهرداریهاوبندها وتبصره های ذیل آن

- تدوین وپیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر بر اساس ماده99 قانونشهرداریها وسندهای طرحهای جامع وتفضیلی شهر

- نظارت برنحوه استفاده از اراضی داخل محدوه وحریم شهروتفکیک آ نها

- تهیه طرحهای مطالعاتی تفضیلی ازطریق مهندسین مشاور ذیصلاح باهماهنگی مراجع ذیربط

- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر واصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یاسایر واحدها وسازمانهای تابعه شهرداری

- صدور بخشنامه ودستور العملهای مربوطه به ضوابط ومعیارها ی طراحی شهریومعماری

- بررسی طرحهای تفضیلی شهری وتهیه وتنظیم لوایح وپیشنهادات به منظورتصویب طرحهای تفضیلی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

آدرس معاونت: خیابان حسنی ، ساختمان برج آسمان طبقه ۴ واحد های ۴۰۶_۴۰۸
تلفن‌های تماس: 04433487201 - 04433487202 04433487200

دی ان ان