• پرتال قدیم

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

try to be succesful by your own skill..

معاون

معاون
 

علی اکبر مقیمی

سمت

معاون

ارتباط با معاونت
تلفن : 04433438251

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

مقدمه ای بر ساختار تشکیلاتی معاونت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یکی از معاونتهای حوزه ستادی شهرداری ارومیه می باشد .در ساختار سازمانی مصوب این معاونت ، سه مدیریت به شرح ذیل وجود دارد:

 ۱- مدیریت برنامه و بودجه ۲- مدیریت نوسازی و تحول اداری ۳- مدیریت سرمایه انسانی 

مدیریت برنامه و بودجه : از دو واحد سازمانی به نامهای

 « اداره برنامه ریزی» و « اداره بودجه» تشکیل شده است.

مدیریت نوسازی و تحول اداری : از چهار واحد سازمانی به نامهای

« گروه آمار و تحلیل اطلاعات» ، «اداره تشکیلات ، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد» « اداره آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی» و «اداره پژوهش و خلاقیت» تشکیل شده است.

مدیریت سرمایه انسانی : از شش واحد سازمانی به نامهای

 « اداره سرمایه انسانی» «اداره رفاه» «دبیرخانه و بایگانی» «امور ایثارگران» «امور عمومی و خدمات» و «اداره بهداشت و سلامت کارکنان شهرداری» تشکیل شده است.

رسالت های معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت، و بلند مدت و نظارت بر پیاده سازی آنها.

     نظارت بر اقدامات اصلاحی ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدها تابعه

  تلاش در جهت پویایی و ارتقای سازمانی شهرداری و واحدهای تابعه

 تهیه و پایش بودجه شهرداری و واحدهای تابعه و اعمال اصلاحیه ها و اقدامات تکمیلی

تحقیق و شناسایی و بستر سازی استفاده از فناوری های نوین در روند ارایه خدمات شهرداری

 آموزش و ارتقای علمی و توان عملیاتی کارکنان شهرداری

 تحقیق و مطالعه و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی و استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت پیشبرد اهداف حوزه های مختلف

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی :

1) طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت، و بلند مدت و نظارت بر پیاده سازی آنها.

2) نظارت بر اقدامات اصلاحی ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدها تابعه

3) تلاش در جهت پویایی و ارتقای سازمانی شهرداری و واحدهای تابعه

4) تهیه و پایش بودجه شهرداری و واحدهای تابعه و اعمال اصلاحیه ها و اقدامات تکمیلی

5) تحقیق و شناسایی و بستر سازی استفاده از فناوری های روز و جدید در روند ارایه خدمات شهرداری

6) آموزش و ارتقای علمی و توان عملیاتی کارکنان شهرداری

7) تحقیق و مطالعه و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی و استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت حوزه های مختلف.

 

آدرس معاونت: استادان نبش کوچه سیزده

تلفن‌های تماس: 4433438251

دی ان ان