• پرتال قدیم

سامانه ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) راهکار کلیدی جهت افزایش بهره وری، شفافیت معاملات و کاهش هزینه های غیر ضروری در شهرداری ارومیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم_واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تابلوها و علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر-(1401/2/11)
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم_خرید مصالح و اجرای خط کشی  رنگ دو جزیی_(1401/2/11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم_تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری در سطح شهر_(1401/2/11)
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-حمل مصالح از معدن کوه زنبیل شهرداری ارومیه_(1401/2/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی 10 روزه رول آپ-(1401/2/7)
آگهی  مزایده عمومی  نوبت اول-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی تلویزیون شهری چهارراه همافر-(1401/2/7)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازار روز ارشاد به تعداد 4باب-(1401/2/5)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازار روز شهید ذاکر به تعداد 8 باب-(1401/2/5)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازار روز بهنق به تعداد 5 باب-(1401/2/5)
آگهی  فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار-(1401/1/28)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تامین و بکارگیری 130 نفر نیروی شرکتی با گروه یک -(1401/1/28)
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-وصول عواید حاصل از عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو و ورودیه به تاسیسات و محوطه های پایانه مرکزی -(1401/1/28)
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم-واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی-(1401/1/28)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-بکارگیری 15 نفر نیروی انتظامی-(1401/1/24)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری کلیه امورات مربوط به نصب سنگ مزار-(1401/1/20)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول -واگذاری سه باب پارکینگ عمومی شهرداری-(1401/1/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری کلیه ارایه خدمات کشتارگاه بصورت اجاره به متقاضیان-(1400/12/14)
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- اجراه بخش چاب و تکثیر و سایر خدمات کامپیوتری اعم از پرینت، رایت و....شهرداری منطقه 3-(1400/12/14)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به خرید، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تابلوها و علایم و تجهیزات ترافیکی در کل سطح معابر شهر-(1400/12/14)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- خرید مصالح و اجرای خط کشی رنگ دو جزیی -(1400/12/14)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری در سطح شهر-(1400/12/14)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی  و هوشمند سازی تقاطع ها در سطح شهر-(1400/12/14)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری 53 مورد محل به صورت اجاره به متقاضیان-(1400/12/14)
آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری واقع در خیابان شهید مدنی 2 جنب دبیرستان 15 خرداد (1400/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری فعالیت های مربوط به آمبولانسهای خصوصی فوت بر (1400/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره کانکس فلزی مستقر در داخل محوطه پایانه مسافربری مرکزی (1400/12/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - احداث 2400 عدد قبر دوطبقه با مصالح  (1400/12/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی از قطعات شهرک ریما، خ شورا، خ رسالت، خ دانشگر و فرهنگیان (1400/11/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر - (1400/11/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (1400/11/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عواید حاصل از عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو و ورودیه (1400/1/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب جداول (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب جداول (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری - خاکبرداری و تخریب جداول (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره سه دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب (1400/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره کیوسک عرضه اغذیه در محوطه میدان میوه و تره بار (1400/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره یک باب کانکس سوپرمارکت در محوطه باغ رضوان (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری سرقفلی تعداد 29 باب مغازه از مغازه های مجتمع تیرآهن فروشان (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کلیه ارائه خدمات کشتارگاه به صورت اجاره (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - اجاره محل در نظر گرفته شد برای طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان تره بار - (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی از قطعات ریما، شورا، دانشگر، فرهنگیان و رسالت (1400/11/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات گرمخانه شهرداری - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 13 قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره بخش چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری شهرداری منطقه 3 - (1400/10/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر دوطبقه با مصالح - (1400/10/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه شماره 26 از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میوه و تره بار - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره محل جمع آوری و اخذ حق ورودیه و توقف وسائط نقلیه وارده به میدان میوه وتره بار - (1400/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری و اقع در خیابان شهید مدنی 2(1400/9/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش زمین (1400/9/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان میوه و تره بار (1400/9/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری (1400/9/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک (1400/9/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز (1400/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 69 نفر نیروی انسانی (1400/8/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده (1400/8/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه مکانیکی واقع در پایانه (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری (1400/8/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده  (1400/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه سیب زمینی فروشی جنب آجیلی (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG شهرداری (1400/8/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ زمین در خیابان مولوی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - بکارگیری تعداد 130 نفر نیروی شرکتی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 23 نفر نیروی انسانی (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر دوطبقه (1400/8/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات اجرای اسکلت ساختمان آتش نشانی البرز (1400/8/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری (1400/8/19)

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) راهکار کلیدی جهت افزایش بهره وری، شفافیت معاملات و کاهش هزینه های غیر ضروری در شهرداری ارومیه

 

لینک سامانه ستاد: Setadiran.ir

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سند راهنمای کاربر

سند راهنمای ورود متمرکز کاربران

 

 

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان